Slide toggle

Welcome to Zass

Zass is a powerfull WordPress / Woocommerce theme with a modern, pixel perfect design suitable for handmade artisans, craft businesses and portfolio websites.

This is a custom, collapsible widget area. Use it like any other sidebar and easily place any number of widgets here.

Have a Question?

Monday - Friday: 09:00 - 18:30 409 Mladost District, Sofia Bulgaria +359 2 123 456 +359 2 654 321 shop@zass.con

Splosni pogoji

Splošni pogoji

spletne trgovine www.uthandmade.com

 

 1. Veljavnost splošnih pogojev
 • Ti splošni pogoji veljajo med kupcem in družbo PRO UTS podjetje za poslovno svetovanje d.o.o. (skrajšana firma: PRO UTS d.o.o.), Herbersteinova ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična št. 8095221000, davčna št. 66943787, telefonska št. +386 (0) 31 684 047, E: info@uthandmade.com, kot prodajalcem (v nadaljevanju: prodajalec ali podjetje ali proizvajalec) v zvezi z nakupom blaga, dogovorjenim preko spletne trgovine prodajalca (v nadaljevanju: uthandmade.com). Prodajalec ima registrirano dejavnost, ki jo opravlja.
 • Te splošne pogoje prodajalec objavi na spletni strani na enostavno dostopen način. Kupcu so pred oddajo naročila dani na voljo, da jih prebere ter se z njimi seznani. Kupec ne more oddati naročila dokler s klikom na predvidenem mestu na spletni strani ne potrdi, da je splošne pogoje prebral in da se z njimi strinja.
 1. Uporaba pojmov
 • Pojmi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:
 • Potrošnik je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.
 • Podjetje je pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost.
 • Blago so vse premične stvari razen tistih, ki so prodane v okviru izvršbe ali drugih sodnih postopkov.
 • Blago, izdelano po natančnih navodilih potrošnika je blago, ki ni izdelano vnaprej, temveč na podlagi osebne potrošnikove izbire ali odločitve.
 • Proizvajalec je podjetje, ki izdeluje končne izdelke ali sestavne dele ali pridobiva osnovne surovine ali oseba, ki se s svojo firmo, blagovnim znakom ali drugim znakom razlikovanja na izdelku predstavlja kot njegov proizvajalec. Za proizvajalca se štejejo tudi uvoznik in distributer izdelka, predstavništvo proizvajalca v Republiki Sloveniji ali katerakoli druga oseba, ki daje videz, da je proizvajalec s tem, da blago označi s svojim imenom, blagovno znamko ali drugim znakom razlikovanja.
 • Prodajna pogodba je pogodba, s katero se podjetje zavezuje, da bo blago, ki ga prodaja, izročilo potrošniku tako, da bo ta pridobil lastninsko pravico, potrošnik pa se zavezuje, da bo podjetju plačal kupnino.
 • Vabilo k nakupu je tržno komuniciranje, pri katerem se navajajo značilnosti izdelka in cena na način, ki ustreza uporabljenemu sredstvu tržnega komuniciranja in s tem omogoča potrošniku nakup.
 • Posebna ponudba je ponudba, ki je drugačna od običajne, in pomeni zlasti popuste, darila (‘giveaway‘), nagradno tekmovanje, ipd., ki jo določi prodajalec. Morebitne pogoje za pridobitev posebne ponudbe določi prodajalec in jih objavi na običajen način.
 • Pogodba, sklenjena na daljavo je pogodba, ki je sklenjena med podjetjem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje, ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.
 • Za izraze, ki niso izrecno našteti v odstavku (1) te točke, se uporablja jezikovna razlaga, v dvomu pa se uporablja pomen, kot ga določajo zakoni, ki urejajo varstvo potrošnikov ter drugi področni zakoni.

 

 1. Oglaševanje
 • Prodajalec izdeluje izdelke lastnoročno, pri čemer je vsak izdelek unikat. Istovrstni izdelki se zato lahko medsebojno malenkostno razlikujejo, za kar proizvajalec ne odgovarja.
 • Prodajalec oglašuje blago na spletni strani tako, da blago označi z bistvenimi informacijami v slovenskem jeziku (vabilo k nakupu). Bistvene informacije blaga zajemajo zlasti:
 • glavne značilnosti blaga, zlasti vrsta materiala, velikost, navodila za vzdrževanje, ipd.;
 • ceno blaga z vključenim davkom na dodano vrednost (DDV), pri čemer je cena izražena v eurih (EUR);
 • fotografijo blaga, pri čemer so možna malenkostna, a ne bistvena odstopanja od dejanskega videza glede barve, oblike ipd.;
 • pravice in obveznosti prodajalca in kupca glede seznanitve z naslovom in identiteto prodajalca, možnosti plačila blaga, stroške dostave in vračila blaga, predvidenega roka dostave, grajanja stvarnih napak, vračila blaga, pravice do odstopa od pogodbe, pravice do preklica, obravnavanja pritožb, ipd. Navedene pravice in obveznosti prodajalca in kupca so urejene v teh splošnih pogojih in so kupcu na voljo, da se z njimi seznani še pred potrditvijo naročila.

 

 • Kljub ažurnosti in pravilnosti informacij o blagu si prodajalec pridržuje pravico do napak pri označevanju. V primeru napačne označbe bo prodajalec nemudoma najkasneje pa v roku 1 (enega) delovnega dne vzpostavil kontakt s kupcem in mu omogočil bodisi zamenjavo blaga bodisi odstop od pogodbe.
 • Prodajalec se lahko odloči, da bo na določeno blago ponudil popust, o čemer odloča prostovoljno, in bo znižano ceno objavil na spletni strani. Prodajalec se lahko odloči tudi, da bo v promocijske namene ponudil darila (‘giveaway‘) ali izvedel nagradno tekmovanje, o čemer bo predhodno sestavil pogoje za pridobitev posebne ponudbe in jih objavil na običajen način.

 

 1. Naročilo
 • Kupec lahko izbira blago iz nabora, ki ga prodajalec objavlja na spletni strani www.uthandmade.com 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Za opravo naročila se kupcu ni potrebno registrirati.
 • Kupec s klikom na posamezen izdelek pridobi bistvene informacije o izdelku. V kolikor želi izdelek kupiti, klikne na gumb ‘v košarico’.
 • Spletna stran vodi kupca po korakih do zaključka izpolnitve naročila tako, da kupec vpiše v polja vse podatke, ki so potrebni za izvedbo nakupa (to je ime in priimek kupca, naslov kupca, naslov za dostavo blaga, kontaktne podatke kot sta telefonska številka in elektronska pošta, številko transakcijskega računa, časovno veljavnost bančne kartice, BIC, varnostno številko kartice CVC/CVV).
 • Spletna stran kupca pred oddajo naročila seznani s podatki o prodajalcu, kontaktnih naslovih prodajalca, naročenih izdelkih, podrobnejšem načinu plačila, skupno ceno izbranega blaga v košarici in s stroški dostave. Pred zaključkom nakupa lahko kupec poljubno dodaja ali odstranjuje izdelke v košarici.
 • Kupec ne more pravilno zaključiti nakupa, preden ne odkljuka polja, da je prebral te splošne pogoje in da se z njimi strinja. S klikom na gumb ‘zaključi nakup’ opravi kupec nakup izdelkov iz svoje košarice.

 

 1. Potrditev prodajalca
 • Ko prodajalec prejme naročilo, kupcu v razumnem času v vsakem primeru pa pred pošiljanjem blaga po elektronski pošti pošlje obvestilo, da je prejel naročilo. Pogodba o nakupu med prodajalcem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko prodajalec potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo o prejemu naročila).
 • Če izdelka ni na zalogi, bo prodajalec v najkrajšem možnem času o tem obvestil kupca in mu povrnil kupnino, ki je bila že plačana. Kakršni koli drugačni dogovori med kupcem in prodajalcem so možni izključno v pisni obliki.

 

 1. Plačilo
 • Spletna trgovina www.uthandmade.com omogoča nakup izdelkov na način vnaprejšnjega plačila (celotno predplačilo) preko sistema plačilnih kartic (Maestro, Mastercard, Visa Electron, Visa, Activa, Diners). Izvajalec plačilnih storitev lahko zaračuna strošek transakcije, ki je v celoti v njegovi domeni, in prodajalcu ni znan.
 • Prodajalec bo oddal naročeno blago izbranemu izvajalcu, ki profesionalno opravlja dejavnost dobave paketov, po prejemu predplačila v najkasneje 3 (treh) delovnih dneh od prejema predplačila.
 • Prodajalec za kupljeno blago kupcu izda račun in ga pošlje na elektronski naslov kupca, ki ga je kupec navedel ob registraciji oziroma v obrazcu za naročilo.
 • Kupec ne more pobotati svoje plačilne obveznosti s terjatvijo, ki jo ima do prodajalca.

 

 1. Dostava
 • Prodajalec bo oddal naročeno blago izbranemu izvajalcu, ki profesionalno opravlja dejavnost dobave paketov (dostavljavec), po prejemu predplačila v najkasneje 3 (treh) delovnih dneh od prejema predplačila celotne kupnine. Izbira dostavljavca je v domeni prodajalca.
 • Prodajalec bo kupcu poslal blago v primerni embalaži.
 • Stroški pošiljanja so stroški, ki jih plača kupec. Višina stroškov pošiljanja je navedena na spletni trgovini, in se lahko potrošnik z njimi seznani pred nakupom.
 • Prodajalec je naročeno in plačano blago dolžan poslati na naslov, ki ga je kupec navedel kot naslov za pošiljanje v brezhibnem stanju, v dogovorjeni količini in v dogovorjenem času.
 • V primeru, da dostava na naslov, ki ga je kupec v naročilu navedel kot naslov za pošiljanje ni mogoče iz razlogov na strani kupca (če nima hišnega predalčnika, če je hišni predalčnik premajhen, če kupca ob predvidenem času dostave ni doma), pride kupec v zamudo ter nosi stroške brezuspešnega poskusa dostave, če nastanejo. Dostavljavec obvesti kupca, kje in kdaj lahko ta prevzame blago ter stroške, če pri tem nastanejo.
 • Blago se šteje za dostavljeno, ko kupec predstavniku dostavljavca, pisno potrdi prevzem blaga ali če pride v prevzemno zamudo.
 • Nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja blaga preide na kupca v primeru, ko kupec pride v prevzemno zamudo skladno z odstavkom (6) te točke. V vseh drugih primerih preide nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja blaga na kupca v trenutku, ko prodajalec blago izroči dostavljavcu.

 

 1. Jamčevanje za napake in vračilo blaga
 • Prodajalec mora kupcu izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

 

 • Napaka je stvarna:
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

 

 • Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.
 • Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
 • Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.
 • Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči po telefonu na številko, objavljeno na spletni strani www.uthandmade.com, o čemer mu mora prodajalec izdati potrdilo, ali ga pošlje na elektronski naslov prodajalca info@uthandmade.com ali po pošti na naslov prodajalca PRO UTS d.o.o., Herbersteinova ulica 8, 1000 Ljubljana.
 • Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
 • Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.
 • Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:
 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.
 • V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz odstavka (9) te točke.
 • Pravice potrošnika iz odstavka (9) te točke ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.
 • Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi iz odstavka (9) te točke.
 • Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.
 • Če podjetje uniči ali izgubi proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžno potrošniku po njegovi izbiri izročiti v osmih dneh nov enak proizvod ali mu takoj plačati odškodnino v višini drobnoprodajne cene novega proizvoda.
 • Če podjetje poškoduje ali pokvari proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžno na lastne stroške v treh dneh odpraviti okvaro oziroma poškodbo, kadar se s tem ne zmanjšata vrednost in uporabnost proizvoda. V primeru, da tega ni mogoče zagotoviti, pripada potrošniku pravica iz prvega odstavka.

 

 1. Odstop od pogodbe
 • Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razloga v 14 (štirinajstih) dneh odstopi od pogodbe. Odstopni rok poteče v 14 (štirinajstih) dneh od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto njega tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, mora biti izjava o odstopu od pogodbe poslana pred iztekom odstopnega roka. Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa od pogodbe nosi kupec.
 • Kupec mora vrniti prodajalcu blago v stanju, v kakršnem je bila tedaj, ko mu je bila izročena, sicer prodajalcu odgovarja za škodo, ki nastane. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.
 • Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti (pisno na naslov prodajalca ali po elektronski pošti) prodajalca PRO UTS d.o.o., Herbersteinova ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefonska št. +386 (0) 31 684 047, e-pošta info@uthandmade.com o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe. Kupec v izjavi o odstopu od pogodbe navede naslednje podatke:
 • firmo in naslov prodajalca,
 • izjavo, da odstopa od pogodbe,
 • navedbo blaga,
 • datum naročila,
 • datum prejema blaga,
 • svoje ime in priimek ter naslov bivališča,
 • podpis (če pošilja izjavo po pošti v papirni obliki).
 • Neposredne stroške vračila blaga nosi kupec.
 • Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu prodajalec brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa najkasneje v 14 (štirinajstih) dneh od dneva prejetja izjave o odstopu od pogodbe, povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave. Vračilo kupnine prodajalec izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače. Prodajalec zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler kupec ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.
 • Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih kupca in prilagojeno njegovim osebnim potrebam.

 

 1. Blago, izdelano po navodilih potrošnika
 • Prodajalec se lahko prostovoljno odloči, da bo izdelal blago iz nabora, ki ga objavlja na spletni strani www.uthandmade.com, tudi v kakšni drugi barvi ali s kakšnim drugim detajlom, če kupec izrazi izrecno željo.
 • Prodajalec in kupec se o izdelavi blaga v kakšni drugi barvi ali s kakšnim drugim detajlom natančno dogovorita pisno po elektronski pošti. Dogovori, ki niso pisni, ne veljajo.
 • Glede odstopa od pogodbe v takem primeru velja odstavek (5) 9. točke teh splošnih pogojev.

 

 1. Posebna ponudba
 • Prodajalec se lahko odloči, da bo v promocijske namene izdelke na spletni strani v določenem obdobju prodajal po drugačni ceni od običajne. Pri tem se lahko odloči za popust, darilo (‘giveaway‘), nagradno igro ali podobno posebno ponudbo.
 • V primeru posebne ponudbe bo prodajalec predhodno na običajen način objavil morebitne pogoje za pridobitev posebne ponudbe. Pogoje določi prodajalec na podlagi prostega preudarka.

 

 1. Varovanje osebnih podatkov
 • Prodajalec pri sklenitvi pogodbe na daljavo zbira nekatere osebne podatke, in sicer: elektronski naslov, ime in priimek, telefonsko številko, naslov bivališča, naslov pošiljanja, izdelek in ceno, skupni znesek naročila, način plačila in način dostave.
 • Podatkov o bančni kartici prodajalec ne zbira, saj sistem opravo plačila preko bančne kartice samodejno preusmeri na upravitelja plačilnega sistema.
 • Prodajalec osebne podatke kupca zbira in hrani na način, ki je skladen z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).
 • Politiko varovanja osebnih podatkov prodajalec objavi na spletni strani.

 

 1. Reševanje sporov
 • Prodajalec sprejema pritožbe in reklamacije na elektronski naslov info@uthandmade.com ali na poslovni naslov PRO UTS d.o.o., Herbersteinova ulica 8, 1000 Ljubljana.
 • Pritožbo in/ali reklamacijo mora potrošnik podati na način in v rokih, ki so določeni v 8. točki teh splošnih pogojev.
 • Prodajalec bo v najkrajšem možnem času preučil pritožbo ali reklamacijo potrošnika ter ga o rešitvi obvestil v rokih, ki so določeni v 8. točki teh splošnih pogojev.
 • Prodajalec si bo prizadeval rešiti spor izvensodno na miren način. V kolikor to ne bo mogoče, bo o sporu odločalo stvarno in krajevno pristojno sodišče, ki ga kot pristojnega določa zakon, ki ureja pravdni postopek.

 

 1. Končne določbe
 • Za vse, kar ni urejeno v tej pogodbi, se uporabljajo določbe civilnega prava. Za varstvo potrošnikov veljajo zlasti določbe specialnih zakonov, ki urejajo varstvo potrošnikov.
 • Ti splošni pogoji veljajo od dne 1. 12. 2019 dalje.

 

PRO UTS d.o.o.